CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI HÀNH KHÁCH   |  GẶP MẶT, CHIA TAY NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ CHẾ ĐỘ HƯU   |  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020; HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2020   |  V/V ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19   |  CHỈ THỊ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG   |  HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM CÁC NGÀY LỄ LỚN VÀ SỰ KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG TRONG NĂM 2020

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ năm, ngày 11/04/2019
FaceBook Google Twitter | In bài viết
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: ĐTXD Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc CTCP Vận tải Thái Nguyên
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: ĐTXD Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc CTCP Vận tải Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: 02/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: ĐTXD Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc CTCP Vận tải Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua ngày 13/11/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên ngày 30/03/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên ngày 30/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên tổ chức tại TP Thái Nguyên ngày 30 tháng 03 năm 2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: ĐTXD Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới thuộc CTCP Vận tải Thái Nguyên, với nội dung như sau:

 1. Tên dự án: Dự án ĐTXD Trung tâm Đăng kiểm Xe cơ giới – CTCP Vận tải Thái Nguyên
 2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên
 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4600102963 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 30/07/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 02/05/2018.
 2. Trụ sở chính: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 13, Phường Đồng Quang, Thành

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

 1. Địa điểm thực hiện dự án:

Dự án ĐTXD bao gồm 03 trạm đăng kiểm xe cơ giới được xây dựng tại các khu đất thuộc phạm vi Dự án các Bến xe khách mà Công ty đã được giao làm chủ đầu tư xây dựng. Cụ thể:

 1. Bến xe khách Trung tâm TP Thái Nguyên: Ngõ 398, đường Thống Nhất, tổ 13, P. Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 2. Bến xe khách huyện Đại Từ: Tổ dân phố An Long, Thị trấn Hùng Sơn, Huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên.
 3. Bến xe khách thị xã Phổ Yên: Xóm Núi 2, Xã Nam Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên.
 1. Mục tiêu đầu tư:
 1. Tạo nguồn doanh thu tăng thêm từ kinh doanh dịch vụ đăng kiểm, đảm bảo giữ vững lợi nhuận và tỷ lệ cổ tức cho các cổ đông.
 2. Chủ động trong việc kiểm định xe qua Bến xe, tạo nên hệ thống chuỗi dịch vụ trong Bến xe, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu của các nhà xe qua Bến.
 3. Tận dụng các lợi thế có sẵn để đa dạng hóa ngành nghề, dịch vụ kinh doanh Công ty. Tạo thêm kênh thông tin quảng bá về hình ảnh, loại hình hoạt động và thương hiệu của Công ty trên thị trường.
 1. Quy mô đầu tư
 1. Quy mô đầu tư: gồm 03 Trạm đăng kiểm tại 03 Bến xe khách với 06 dây chuyền kiểm định.
 2. Diện tích xây dựng tối thiểu: 2.500 m2 /01 Trạm đăng kiểm
 3. Công suất thiết kế: 160 xe/ 2 dây chuyền/ngày
 4. Cấp công trình: Cấp IV
 1. Vốn đầu tư:
  1. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 30.000.000.000 đồng. Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng
  2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư
 1. Vốn tự có 50% tương ứng với số tiền là 15.000.000.000 đồng. Số tiền này được lấy từ Nguồn vốn kinh doanh và Quỹ ĐTPT của Công ty.
 2. Vốn vay 50% tương ứng với số tiền là 15.000.000.000 đồng được huy động từ nguồn vay Ngân hàng thương mại
 1. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: Theo thời hạn của dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách đã triển khai
 2. Tiến độ thực hiện dự án:

Chia làm 02 giai đoạn

 1. Giai đoạn 1: Năm 2019, ĐTXD 01 trạm đăng kiểm tại 01 bến xe

+ Quý II/2019: Hoàn thành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn, lập và phê duyệt dự án đầu tư.

+ Quý III/2019: Hoàn thành công tác thiết kế, dự toán, các thủ tục phê duyệt dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng.

+ Quý IV/2019: Hoàn thành công tác thi công xây lắp và đưa công trình vào sử dụng

+ Quý I/2020: Hoàn thành công tác quyết toán dự án hoàn thành công trình và chuyển sang vận hành dự án

 1. Giai đoạn 2: Năm 2020, ĐTXD hoàn thiện 02 trạm đăng kiểm ở 02 Bến xe còn lại với lộ trình tương tự như giai đoạn 1.
 1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 1. Hoàn tất các công việc và thủ tục pháp lý khác có liên quan để hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới vào danh sách ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
 2. Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành
 3. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án trên cơ sở phù hợp với sự chấp thuận của CQNNCTQ và đánh giá sơ bộ hiệu quả đầu tư giai đoạn 1.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện theo nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ thông qua: 59/62 người dự họp, tương ứng với 296.343/296.473 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ 99,96%.

Nơi nhận:

 1. Toàn bộ Cổ đông qua Website;
 1. HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
 1. Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký) 

 

 

Phạm Đăng Thiện

 

P. TCHC
XEM THÊM
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về Phương án tách doanh nghiệp (11/04/2019)
Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỉ niệm 88 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chi Minh (26/3/1931 – 23/3/2019). (13/04/2019)
Công ty CP Vận tải Thái Nguyên tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (13/04/2019)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về các báo cáo và tờ trình thường niên trình Đại hội đồng cổ đông (11/04/2019)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH (01/04/2019)
Mẫu bản cam kết: Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 (12/04/2019)
Đang truy cập 3
Hôm nay 216
Tổng lượt truy cập 297965