TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO   |  TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19   |  ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN SAU ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN VIỆT MINH   |  HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021; TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ tư, ngày 27/05/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ Vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải thái nguyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

… … …, ngày … tháng … năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ

Vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải thái nguyên

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Chúng tôi, các cổ đông của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên có tên trong danh sách đính kèm sau đây sở hữu số vốn góp (sau khi gom) là ……………………..Cổ phần (tương đương…………….VND) đạt tỷ lệ sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời gian liên tục 6 (sáu) tháng theo Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên xin được đề cử:

  • Ông/Bà:…………… Ngày sinh: …………........................……                               

  • Địa chỉ liên lạc: …………………………….........................                         

  • Số điện thoại liên hệ: ………………………………

  • Số CMTND/Căn cước công dân số: ………………………

Ngày cấp ……………………………….. Nơi cấp ………………    

Là nhân sự đề cử cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên tại cuộc họp Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên. Chúng tôi cam đoan nhân sự đề cử đạt đầy đủ các yêu cầu và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị nêu tại Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên và cung cấp đầy đủ các hồ sơ nhân sự theo quy định tại Thông báo số 181/TB-HĐQT ngày 25/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Chúng tôi cam đoan các thông tin được đưa ra ở Bản đăng ký này là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật cũng như Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên về tính xác thực của các thông tin này.

Danh sách các cổ đông tham gia đề cử nhân sự:

Thứ tự

Họ và tên

Số cổ phần sở hữu

Ký, ghi rõ họ tên

1
2
3Tổng số CP tham gia đề cử
  Trường hợp ủy quyền cho người khác ký thì người được ủy quyền ký và ghi rõ là: theo Hợp đồng ủy quyền số: ….. được công chứng tại Văn phòng công chứng ………….. ngày …./…./…..


Phòng TCHC
XEM THÊM
THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 CTCP Vận tải Thái Nguyên (02/06/2020)
[CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH] Thông báo: Mời họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 (04/06/2020)
Công ty CP vận tải Thái Nguyên tổ chức thành công ĐHĐCĐ nhiệm kỳ năm 2020 - 2025 và Mừng Lễ khai trương Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-06D (23/04/2021)
PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ Vị trí thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
Thông báo: V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (27/05/2020)
Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 (27/05/2020)
Đang truy cập 1
Hôm nay 1
Tổng lượt truy cập 442511