TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021)   |  TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 QH KHÓA XIV   |  HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆN 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI (30/9/1910-30/9/2020)

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ hai, ngày 23/07/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

ĐẢNG BỘ CÔNG TY CP VẬN TẢI TN

*

Số     -KH/ĐUCT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


Thái Nguyên, ngày 17 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết  

 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

 
 
 


Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/ĐUK ngày 14/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên về việc “Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”, Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (sau đây viết là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7) trong toàn Đảng bộ như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thống nhất về nội dung, đối tượng, phương thức, thời gian tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 trong toàn Đảng bộ.

- Giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; từ đó thảo luận, thống nhất xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, người lao động; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đề ra.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phải được chuẩn bị chu đáo, tiến hành khẩn trương, nghiêm túc theo chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy Khối; kết hợp nghe giới thiệu, báo cáo, phân tích trên hội trường với tự nghiên cứu tài liệu và thảo luận; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, phương pháp tiến hành phù hợp với hoạt động của các đơn vị, phòng, ban trong Công ty. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau tới đông đảo cán bộ công nhân, người lao động nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

- Đồng chí bí thư Đảng ủy chịu trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm trong học tập, nghiên cứu, thảo luận để nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của đơn vị, phòng ban và cá nhân.

- Chương trình hành động của cấp ủy phải thể hiện được quan điểm chỉ đạo, những chủ trương, định hướng lớn được quyết định tại Hội nghị Trung ương 7 và bám sát chương trình hành động của cấp ủy cấp trên; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể phù hợp, đảm bảo thực hiện đạt kết quả.

- Chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền:

- Tập trung làm rõ tình hình nguyên nhân, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá và tổ chức thực hiện 3 Nghị quyết:

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

- Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

2. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, xây dựng, thảo luận và thông qua chương trình hành động

* Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; Trưởng, phó các  phòng, đơn vị, không phải là đảng viên, Trưởng các Đoàn thể và một số quần chúng ưu tú ở đơn vị, phòng ban.

* Thời gian: 01 ngày, khai mạc 8h00 ngày 21/7/2018

* Nội dung học tập, quán triệt: Học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, gồm: (1) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. (2) Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. (3) Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

* Xây dựng, thảo luận và thông qua chương trình hành động của cấp ủy cơ sở:

- Cấp ủy cơ sở căn cứ điều kiện thực tiễn chọn những nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng chương trình hành động của tập thể, trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; bám sát, cụ thể hóa chương trình hành động của cấp ủy cấp trên, đảm bảo điều kiện thực hiện.

- Việc tổ chức thảo luận, thông qua chương hành động của cấp ủy đảm bảo dân chủ, được tổ chức tại kỳ họp cấp ủy gần nhất ngay sau khi quán triệt Nghị quyết.

* Tài liệu học tập: Tài liệu học tập các Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và các tài liệu có liên quan

3. Báo cáo viên

Đồng chí bí thư cấp ủy là người chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ở Đảng bộ Công ty; trực tiếp quán triệt hoặc phân công các đồng chí trong cấp ủy và báo cáo viên quán triệt Nghị quyết.

4. Xây dựng kế hoạch cá nhân

Người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.

Kế hoạch hành động cá nhân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, (yêu cầu viết tay, theo mẫu kế hoạch cá nhân ) được lưu tại Đảng ủy Công ty 01 bản và sao gửi về Đảng ủy Khối 01 bản (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp), làm cơ sở cho việc kiểm điểm, tự phê bình, phê bình đánh giá cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ.

5. Viết bài thu hoạch cá nhân

- Tất cả cán bộ, đảng viên, đại biểu quần chúng ưu tú trong thành phần triệu tập học tập Nghị quyết đều phải tham gia viết bài thu hoạch (yêu cầu bài thu hoạch viết tay). Nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân; đặc biệt là đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở đơn vị, doanh nghiệp và phải gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những căn cứ để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm đối với cán bộ, đảng viên.

- Đối với đồng chí Bí thư tham gia học tập trực tuyến tại Hội nghị chủ chốt của Đảng bộ Khối thực hiện viết bài thu hoạch cá nhân, 01 bản lưu tại đơn vị,  sao gửi 01 bản về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối), thời gian theo quy định của Đảng uỷ Khối.

- Đối với cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết yêu cầu phải hoàn thành bài viết thu hoạch cá nhân, nộp cho cấp ủy để lưu tại Đảng uỷ Công ty , xong trước ngày 05/8/2018 (có mẫu bài thu hoạch gửi sau).

6. Đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 vào sinh hoạt chi bộ: Các chi bộ trực thuộc đưa nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 vào sinh hoạt thường kỳ; tổ chức ít nhất 1 lần sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7. Thời gian thực hiện trong quý III/2018.

7. Phổ biến, tuyên truyền trong các đoàn thể và cán bộ, đoàn viên, hội viên:

 Các đoàn thể căn cứ kế hoạch của Đảng uỷ Công ty, tổ chức phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 đến hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp, thông qua các hội nghị học tập, toạ đàm, sinh hoạt tập thể… 

Tài liệu tuyên truyền: Tài liệu hỏi - đáp các Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) dành cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

8. Công tác kiểm tra, đôn đốc: Cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7. Kịp thời phát hiện, uốn nắn, khắc phục những hạn chế và xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có); sau đợt tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 có nhận xét rút kinh nghiệm và báo cáo về Đảng ủy Khối Doanh nghiệp theo quy định.

9. Chế độ báo cáo: Đảng bộ Công ty báo cáo tiến độ và tổng kết việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 về Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để tổng hợp), cụ thể như sau:

- Báo cáo số lượng đại biểu dự học tại Hội nghị

- Báo cáo tổng kết đợt học tập, quán triệt Nghị quyết: Trước ngày 03/8/2018 (có biểu mẫu báo cáo đính kèm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết

- Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng ủy  phối hợp với HĐQT người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7; xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, kế hoạch hành động của cá nhân người đứng đầu và viết thu hoạch trong cán bộ, đảng viên một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả.

2. Đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng uỷ Công ty chủ trì, phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 trong toàn Đảng bộ đảm bảo chặt chẽ, khoa học, hiệu quả; dự kiến thời gian quán triệt, triển khai nghị quyết tại Đảng bộ Công ty; thường xuyên nắm bắt, tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ với BCH  Đảng ủy Công ty theo quy định.

3. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Đảng ủy KDN (báo cáo);

- Đảng ủy viên;

- Công đoàn, Đoàn TN; Hội CCB;                                    

- Các chi bộ trực thuộc (thực hiện);

- Lưu  VP và đăng tải Web ĐUCT

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lương Tiến Thành

 

 

 

 

 

 

Đảng ủy Công ty
XEM THÊM
Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 27 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN” (14/04/2018)
Học tập chuyên đề năm 2018 (14/04/2018)
Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII (23/01/2018)
Đang truy cập 9
Hôm nay 106
Tổng lượt truy cập 391041