Thứ hai, ngày 18/03/2019
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông dự họp ĐH cổ đông thường niên năm 2019
Công ty CP Vận tải Thái Nguyên tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 17h00' ngày 18/03/2019 để lập danh sách quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.
P. TCHC