Thứ năm, ngày 11/04/2019
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Về các báo cáo và tờ trình thường niên trình Đại hội đồng cổ đông
Về các báo cáo và tờ trình thường niên trình Đại hội đồng cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về các báo cáo và tờ trình thường niên trình Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua ngày 13/11/2015;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên ngày 30/03/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên ngày 30/03/2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên tổ chức tại TP Thái Nguyên ngày 30 tháng 03 năm 2019 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung báo cáo sau:

 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018. Một số chỉ tiêu chính:
 1. Tổng Doanh thu và thu nhập khác:

105.730.762.044 đ

 1. Tổng lợi nhuận trước thuế:

16.027.110.568 đ

 1. Lợi nhuận sau thuế TNDN:

15.580.757.077 đ

 1. Tổng tài sản:

103.196.832.823 đ

 1. Nguồn vốn chủ sở hữu:
 1. đ
 1. Thông qua Báo cáo Kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019 theo Tờ trình số 03/BC-BTGĐ ngày 30/03/2019 của Ban Tổng Giám đốc. Một số chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2019 như sau:

STT

Chỉ tiêu

ĐV tính

Năm 2019

1

Vốn Điều lệ

Triệu đồng

37.679

2

Tổng Doanh thu:

Trong đó:

 1. Doanh thu giao dịch nội bộ:
 1. Doanh thu giao dịch bên ngoài:

Triệu đồng

 

117.000

 

11.200

105.800

3

Lợi nhuận trước thuế

Triệu đồng

15.000

4

Lợi nhuận sau thuế

14.600

5

Cổ tức

9.016

6

Tỷ lệ trả cổ tức

%

29,9

7

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (4% LNST)

Triệu đồng

584

8

Trích lập quỹ đầu tư phát triển

5.000

9

Nộp ngân sách Nhà nước (Các loại thuế: GTGT; TNDN; TNCN; SD đất, Môn bài…)

Triệu đồng

4.500

10

Lao động bình quân

Người

208

11

Thu nhập bình quân

Trong đó:

- Văn phòng Công ty, VP XNVT, Cửa hàng XD, Bến xe khách (85 người).

- Lái xe (Khách, buýt, taxi); Công nhân sửa chữa ô tô (121 người)

(Triệu đồng/người/

tháng)

7,100

 

9,600

 

4,000

 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động quản trị năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 theo Tờ trình số 05/BC-HĐQT ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị.
 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả SXKD, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 theo Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 30/03/2019 của Ban Kiểm soát.

Điều 2: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và đề xuất trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2019 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị, với một số nội dung chính như sau:

 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

STT

Nội dung

Tiêu chí

Số tiền

I

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

 

15.625.913.403

1

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước

 

45.156.326

2

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay

 

15.580.757.077

II

Lợi nhuận sau thuế được phân phối

 

15.625.913.403

1

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt

49.773 % VĐL

15.002.134.681

 

- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 vào tháng 07/2018

10% VĐL

3.014.100.000

 

- Cổ tức còn được chia đợt cuối năm 2018

39.773% VĐL

11.988.034.681

2

Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi

 

623.778.722

III

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại

 

-

Cụ thể việc chia cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2018 như sau:

 1. Danh sách cổ đông được chia cổ tức đợt cuối năm 2018 là danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 18/03/2019.
 2. Tổng số cổ phần của Công ty tại ngày 18/03/2019 là 301.410 cổ phần thuộc loại cổ phần phổ thông 100%.
 3. Mức cổ tức được chia/1 cổ phần là: 39.773 đồng tương ứng với 39,773%.
 1. Thông qua tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2019 bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2019.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 10/TTr- HĐQT ngày 30/03/2019 của Hội đồng quản trị về Phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty trong năm tài chính 2018 và thông qua mức thù lao năm 2019 cụ thể như sau:

 1. Phê duyệt số tiền thù lao đã chi trả cho HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2018 là 1.937.628.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi tám nghìn đồng).
 2. Thông qua mức thù lao và khen thưởng năm 2019 cho HĐQT, BKS và Thư ký Công ty, cụ thể như sau:
  1. Thù lao:

a. Tiền thù lao HĐQT: đề nghị được trích bằng 7% Lợi nhuận trước thuế (thù lao chưa bao gồm trong chi phí).

Trong đó, tiền thù lao của thành viên HĐQT kiêm TGĐ: hệ số 0,7 * Mức lương tối thiểu vùng tại TP. Thái Nguyên.

b. Tiền thù lao của Thư ký Công ty: hưởng lương theo Quy chế Tổ chức – Lao động – Tiền lương hiện hành của Công ty.

c. Tiền thù lao của BKS:

- Thù lao của Trưởng Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): hệ số 0,5* Mức lương tối thiểu vùng tại TP. Thái Nguyên.

- Thù lao của Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm): hệ số 0,3* Mức lương tối thiểu vùng tại TP. Thái Nguyên.

c. Thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký Công ty được hạch toán vào chi phí hoạt động SXKD trong năm.

 1. Khen thưởng:

a. Nếu không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2019: Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị giảm theo tỷ lệ tương ứng;

b. Nếu lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch năm 2019: Hội đồng quản trị được thưởng 20% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 11/TTr-HĐQT về việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau:

 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Vũ Thị Vân và Bà Đặng Thị Thanh Mùi kể từ ngày 01/04/2019.
 2. Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bà Dương Kim Loan và Bà Nguyễn Thị Thu trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 01/04/2019.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai và kiểm tra, giám sát thực hiện theo nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ thông qua: 59/62 người dự họp, tương ứng với 296.343/296.473 số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, đạt tỷ lệ 99,96%.

Nơi nhận:

 1. Toàn bộ Cổ đông qua Website;
 1. HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
 1. Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký) 

 

 

Phạm Đăng Thiện

 

P. TCHC