Thứ bảy, ngày 29/08/2020
Hướng dẫn truyên truyền triển khai thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW
Tuyên truyền triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"


Phòng TCHC