Thứ hai, ngày 11/01/2021
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thục hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Ngày 26/12/2020, BCH Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ Công ty. Đồng chí Lương Tiến Thành – Bí thư Đảng ủy Công ty trực tiếp quán triệt triển khai nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

 

­­­ Description: D:\Bài đăng Website\Ảnh đăng\Học nghị quyết 27.12.2020\Nghị quyết 27.12.20.6.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên, người lao động đã được thông tin về  đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; những thành tựu đạt được và nguyên nhân; hạn chế, khuyết điểm và nguyên  nhân; một số bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Thành ủy Thái Nguyên. Nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Thông qua dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, 5 bài học kinh nghiệm được rút ra. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và Vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030 và đề ra 5 định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty đã cụ thể hóa các nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu, có tính khả thi cao góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp cho các cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, Chương trình hành động. Qua đó, thống nhất, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể của các chi bộ trong toàn đảng bộ Công ty góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp.

 

VP