Thứ ba, ngày 17/05/2022
THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Vận tải Thái Nguyên

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số: 138/TB-HĐQT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 17 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên trân trọng kính mời quý vị đến dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung như sau:

1. Thời gian bắt đầu làm việc: 7h30 thứ Ba ngày 07 tháng 06 năm 2022

(Đón tiếp cổ đông đăng ký tham dự Đại hội từ 7h00 đến 7h30)

2. Địa điểm: Bến xe khách Trung tâm Thành phố Thái Nguyên, Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên chốt tại ngày 17/05/2022.

4. Nội dung đại hội: Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

5. Thủ tục tham dự:

Cổ đông phải mang theo Thư mời họp và CMND/CCCD/Hộ chiếu (cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (cổ đông pháp nhân).

Nếu không thể đến dự họp Đại hội, Quý vị cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo 1 trong 2 mẫu ủy quyền đính kèm).

Người được ủy quyền vui lòng mang theo: Giấy ủy quyền, Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người ủy quyền và CMND/CCCD/ Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Đăng ký tham dự

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng đăng ký tham dự với Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 04/06/2022 theo một trong các cách sau:

  1. Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại: 0359 727 938
  2. Gửi Phiếu đăng ký (theo mẫu đính kèm) về Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên. Địa chỉ: Ngõ 398, Đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.
  3. Gửi bản chụp Phiếu đăng ký về địa chỉ Email sau: dinhthiyen2409@gmail.com

7. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://benxethainguyen.com.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp Đại hội nhưng chưa nhận được Thư mời vì lý do thất lạc trong quá trình chuyển phát.

Trân trọng thông báo và kính mời quý Cổ đông tham dự!

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phạm Đăng Thiện


1. Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022_Dự thảo

2. Mẫu phiếu đăng ký tham dự

3. Mẫu giấy ủy quyền dành cho 1 cổ đông

4. Mẫu giấy ủy quyền dành cho nhóm cổ đông