PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  THÔNG BÁO: V/V ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025   |  THÔNG BÁO V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1989 - 19/5/2020)   |  HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1989 - 19/5/2020)

BẢN TIN
  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ Vị trí thành viên Hội ...
  • PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ Vị trí thành viên ban ...
  • Thông báo: V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồ...
  • Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hộ...
  • Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Ch...
  • Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hộ...

Thông báo: V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ B...

Nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên (“Công t...

Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông...

Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên tiến hành chốt danh sách cổ đông vào 17h00 ngày 28/05/2020 để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2...

Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên xin công bố Nghị quyết của HĐQT và Văn bản chấp thuận của Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguy...

ẢNH NỔI BẬT
slider in html
VĂN BẢN MỚI
Luật Phòng chống khủng bố năm 2013
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô
Bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BGTVT
Đang truy cập 8
Hôm nay 147
Tổng lượt truy cập 319106