TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM (06/01/1946 - 06/01/2021)   |  TUYÊN TRUYỀN KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 10 QH KHÓA XIV   |  HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025   |  ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆN 200 NĂM NGÀY SINH PH.ĂNG-GHEN (28/11/1820 - 28/11/2020)   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM - NGÀY TRUYỀN THỐNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM   |  TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ MINH KHAI (30/9/1910-30/9/2020)

 TRANG CHỦ   >  TIN NỘI BỘ  >  ĐẢNG BỘ CÔNG TY
Thứ bảy, ngày 14/04/2018
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Học tập chuyên đề năm 2018

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

ĐẢNG ỦY C.TY CP VẬN TẢI TN

*

Số: 89 /ĐUCT

     

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 

Thái Nguyên, ngày 06  tháng 04 năm 2018

 

HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề năm 2018;

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII

gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUK ngày 17/01/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DN về học tập chuyên đề năm 2018 gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII), Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên hướng dẫn việc tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2018 với nội dung xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, cán bộ chủ chốt trong các đơn vị thuộc Công ty cổ phần vận tải Thái Nguyên. Đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cấp ủy cơ sở, bộ máy lãnh đạo và của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động ở tất cả các đơn vị trong toàn Công ty.

- Thống nhất một số nội dung thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

          2. Yêu cầu

          - Cấp ủy chi bộ phối hợp với bộ máy lãnh đạo trong đơn vị tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2018 đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức; xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung làm theo gắn với nhiệm vụ chính trị của tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân.

- Gắn nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XII về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HỌC TẬP

1. Nội dung

Nội dung học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trong đó, quan tâm thảo luận, liên hệ một số nội dung như: xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, của cán bộ, đảng viên; phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, năng động, sáng tạo của cán bộ cán bộ, đảng viên, người lao động trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chyển hóa” trong nội bộ ( theo Quyết định số 99 – QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Bộ Chính trị)...Lựa chọn những vấn đề hạn chế tồn tại có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên ở đơn vị, doanh nghiệp để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng và các phong trào thi đua của công ty và đơn vị.

Tiếp tục học tập, thảo luận nội dung chuyên đề năm 2017; tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nội dung khác có liên quan. Khuyến kích các đơn vị bổ sung thêm nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với những lời dậy và kỷ niệm của Bác đối với ngành, Công ty...

2. Hình thức

Cấp ủy các chi bộ tổ chức hội nghị chi bộ triển khai việc học tập theo chủ đề năm 2018.

3. Thời gian

Hoàn thành học tập nội dung chuyên đề năm 2018 trong tháng 4/2018. Tháng 12/2018, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề năm 2018 gắn với kiểm điểm chi bộ, cán bộ, đảng viên cuối năm.

4. Công tác tuyên truyền truyền

Công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tỉnh, ngành; gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp. Sau học tập, các cán bộ, đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể đoàn viên, hội viên, người lao động; người thân, những người xung quanh mình về nội dung chuyên đề năm 2018; vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện làm theo” của cán bộ, đảng viên.

          Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu nội dung chuyên đề năm 2018 trong các buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ; quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết và các buổi nói chuyện thời sự...trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung thiết thực gắn với hoạt động của Công ty và biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiền tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 

5. Tài liệu

Tài liệu phục vụ học tập, tuyên truyền, gồm: Nội dung chuyên đề năm 2018 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn; nội dung chuyên đề các năm trước do chi bộ tự lựa chọn;

III. MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05 GẮN VỚI NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XII VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký nội dung “làm theo” hàng năm

Trên cơ sở những nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và nội dung chuyên đề năm 2018, các cấp ủy chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị căn cứ tình hình thực tiển của đơn vị lựa chọn  một số công việc, vấn đề nổi cộm, cần tập trung giải quyết (như vấn đề hoàn thành các tiêu chí sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, chi nhánh, phòng, ban..., văn hóa doanh nghiệp, dịch vụ khách hàng, công tác an toàn lao động, thực hiện quy chế dân chủ)... Để xây dựng kế hoạch thực hiện; đưa vào nghị quyết sinh hoạt chi bộ hàng tháng của chi bộ, phân công, phân nhiệm cụ thể cho cấp ủy viên theo dõi nội dung đăng ký. Định kỳ có kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vu, giải pháp đã đề ra; lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo Bác Hồ là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá, phân loại tổ chức đảng cuối năm.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên theo chức năng, nhiệm vụ công tác để xây dựng Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; trong đó bổ sung nội dung đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên và nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm (theo mẫu số 01).

*Các cấp ủy chi bộ tổng hợp báo cáo việc đăng ký “làm theo”, cụ thể như sau:

          - Chi bộ trực thuộc tổng hợp việc đăng ký “làm theo” của tập thể chi bộ và từng cá nhân từng đảng viên báo cáo cấp ủy Đảng ủy Công ty ( mẫu số 2).

          - Đảng bộ Công ty tổng hợp việc đăng ký “ làm theo” của tâp thể đảng bộ, chi ủy các chi bộ báo cáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ( mẫu số 3).

2. Tự phê bình và phê bình

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ (theo Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới).

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển của đơn vị, công ty. Nhân rộng các kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay, hiệu quả; tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo giải quyết việc làm; đảm bảo thu nhập, các chế độ, chính sách cho người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thực hiện tốt việc phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị.

Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, cấp uỷ các chi bộ trực thuộc, tổ chức đoàn thể trong đơn vị cần lựa chọn một nội dung trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để trao đổi, thảo luận và vận dụng thực hiện bằng hình thức phong phú, sinh động gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng.

 4. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 và việc thực hiện Bản cam kết của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm để chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn sai phạm.

Phát huy vai trò của các đoàn thể trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ căn cứ Hướng dẫn theo dõi, đôn đốc các Chi bộ thực hiện đúng tiến độ, thời gian, nội dung đã đề ra.

2. Văn phòng Đảng ủy tham mưu cho cấp ủy xây dựng hướng dẫn, in ấn, cấp phát tài liệu nghiên cứu. Theo dõi đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai tại các chi bộ báo cáo Đảng ủy Công ty và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

3. Các chi bộ trực thuộc trực tiếp là đồng chí Bí thư chi bộ căn cứ hướng dẫn của Đảng bộ nghiêm túc chỉ đạo, chịu trách nhiệm triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề 2018; tổ chức ký Bản cam kết thực hiện tại đơn vị đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện việc ký cam kết xong trước 15/4/2018. Nộp về Văn phòng Đảng ủy trước 20/4/2018. (Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2018 và bản cam kết, mẫu đăng ký được đăng tải  trên trang thông tin điện tử của Công ty, mục Tin nội bộ - Đảng bộ công ty tại địa chỉ  http://benxethainguyen.com.vn).

4. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến binh Công ty hướng dẫn tổ chức, học tập chuyên đề năm 2018 bằng các hình thức phù hợp; gắn với sinh hoạt thường kỳ và các hoạt động của các cấp hội, đoàn thể, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ ĐUK (báo cáo);

- Ban Chấp hành ĐUCT (chỉ đạo);

- Các đoàn thể Công ty (phối hợp thực hiện);

- Các chi bộ trực thuộc (thực hiện);

- Lưu VP Đảng ủy CT.

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lương Tiến Thành

 

 

MẤU SỐ 1

 
 ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP
ĐẢNG BỘ/CHI BỘ……………
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Nguyên, ngày    tháng   năm 2018

BẢN CAM KẾT

Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018          Họ và tên:………….............…………….. Sinh ngày:…………………….…

          Đơn vị công tác:……............…………………………………………………

          Chức vụ đảng:…………............………………………….……..……………

          Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……............…………………………………

          Sinh hoạt tại chi bộ:……………….............………………..…………………

  Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị: (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...)

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống...).

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: (Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và gia đình thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...).

4. Về tổ chức kỷ luật: (Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú...).

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017 (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………

6. Đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Về nội dung đăng ký “làm theo”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Giải pháp thực hiện

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................………………

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm./.

  XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

 

 NGƯỜI CAM KẾT

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MẤU SỐ 1

 
 ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP
ĐẢNG BỘ/CHI BỘ……………
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Nguyên, ngày    tháng   năm 2018

BẢN CAM KẾT

Tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018           Họ và tên:………….............…………….. Sinh ngày:…………………….…

          Đơn vị công tác:……............…………………………………………………

          Chức vụ đảng:…………............………………………….……..……………

          Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……............…………………………………

          Sinh hoạt tại chi bộ:……………….............………………..…………………

  Sau khi nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định của Đảng, tôi cam kết nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, cụ thể là các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Về tư tưởng chính trị: (Luôn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...)

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống: (Luôn rèn luyện, tu dưỡng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong công tác và cuộc sống, trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống...).

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: (Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tác và lề lối làm việc; chấp hành và bảo vệ, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, người lao động và gia đình thực hiện đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao...).

4. Về tổ chức kỷ luật: (Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng; chấp hành sự phân công của tổ chức; tự giác chấp hành các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú...).

5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017 (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................……………

6. Đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Về nội dung đăng ký “làm theo”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………

- Giải pháp thực hiện

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Về kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (dành cho người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp, nêu một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bản cam kết này đồng thời là nội dung kế hoạch hành động của bản thân để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và là căn cứ để kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm./.

  XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ

 

 NGƯỜI CAM KẾT

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ CÔNG TY.....………
CHI BỘ……...................………
*

MẤU SỐ 02

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thái Nguyên, ngày   tháng     năm 2018

BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ

Việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

(dành cho chi bộ dưới cơ sở)

 
 
 STT

Tên tập thể, cá nhân

Việc đăng ký “làm theo”

Ghi chú

I

Tập thể chi bộ

 

 

II

Tên đảng viên

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 T/M CHI BỘ

BÍ THƯ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

ĐẢNG BỘ/CHI BỘ..........................

*

MẤU SỐ 03

 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Thái Nguyên, ngày   tháng 01 năm 2018

BẢN TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ

Việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2018

(dành cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối)

 
 
 TT

Tên tập thể

Việc đăng ký “làm theo”

Ghi chú

I

Tập thể đảng bộ/chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối

 

 

II

Tập thể chi bộ dưới cơ sở (dành cho các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối)

 

 

1

Chi bộ.......

 

 

2

Chi bộ.........

 

 

 

 

 T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU ĐẶT MUA TÀI LIỆU

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP

ĐẢNG BỘ/CHI BỘ..........................

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thái Nguyên, ngày   tháng 01 năm 2018

 

PHIẾU ĐẶT MUA TÀI LIỆU

 

Tên người đặt mua:................................................................................

Chức vụ: ...............................................................................................

Số điện thoại liên hệ:.............................................................................

 

Tên tài liệu

Đơn giá/cuốn

Số lượng

Thành tiền

Xây dựng phong cách, tác phong công tác  của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh (Tài liệu học tập chuyên đề năm 2018).

13.000 đồng

 

 

 

 

T/M CẤP ỦY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

* Lưu ý: Các đơn vị đặt mua tài liệu, đề nghị khẩn trương đăng ký số lượng về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo) xong trước ngày 25/01/2018 để tổng hợp, đặt mua theo quy định./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minh Khải
XEM THÊM
CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN” (14/04/2018)
Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng khóa XII (23/07/2018)
Nghị quyết số 26 Hội nghị lần thứ bảy BCH TW Đảng Khóa XII (23/07/2018)
Mẫu bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII (23/01/2018)
Đảng bộ CTCP Vận tải Thái Nguyên hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra (23/01/2018)
Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3, khóa VIII của Đảng bộ khối Doanh nghiệp (05/09/2017)
Đang truy cập 5
Hôm nay 118
Tổng lượt truy cập 391053