ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025   |  CÔNG TY CP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ NĂM 2020 - 2025 VÀ MỪNG LỄ KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 20-06D   |  [CTCP VẬN TẢI HÀNH KHÁCH] THÔNG BÁO: MỜI HỌP ĐHĐCĐ NHIỆM KỲ 2020-2025   |  THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2020-2025 CTCP VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN   |  PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ VỊ TRÍ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

 TRANG CHỦ   >  TIN TỨC SỰ KIỆN
Thứ tư, ngày 27/05/2020
FaceBook Google Twitter | In bài viết
Thông báo: V/v Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên (“Công ty”), HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện tham gia vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

Số:181/TB-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

Nhiệm kỳ 05 năm (2015-2020) của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban kiểm soát (“BKS”) đã kết thúc, theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Thái Nguyên (“Công ty”), HĐQT trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông có quyền dự họp về việc ứng cử, đề cử người có đủ điều kiện tham gia vào HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 theo các điều kiện, tiêu chuẩn và thủ tục như sau:

 1. Số lượng bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025: 03 (ba) thành viên.

 2. Số lượng bầu thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2020-2025: 03 (ba) thành viên.

 3. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, hiểu biết pháp luật và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, năng lực quản trị doanh nghiệp;

 • Phải là cổ đông (Cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức) sở hữu ít nhất 100 cổ phần;

 • Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của Công ty khác.

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

  Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

  • Không phải là người có liên quan đến Hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị;

  • Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty;

  • Không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

  1. Nguyên tắc ứng cử, đề cử tham gia vào HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2020-2025

   1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

  Việc đề cử, ứng cử vào HĐQT được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó:

  1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào HĐQT như sau:

  • Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 ứng viên;

  • Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên;

  • Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa 03 ứng viên;

  • Từ 70% trở lên được đề cử đủ ứng viên;

  1. Trường hợp cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT và BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với chức danh này.

   1. Nguyên tắc đề cử, ứng cử vào Ban kiểm soát

   Việc đề cử, ứng cử chức danh Thành viên BKS được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Theo đó:

   1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết từ 10% trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát như sau:

   • Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 01 ứng viên;

   • Từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 02 ứng viên;

   • Từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa 03 ứng viên;

   • Từ 70% trở lên được đề cử đủ ứng viên;

   1. Trường hợp cổ đông không đề cử, ứng cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc các ứng cử viên không đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, HĐQT và BKS sẽ đề cử ứng cử viên bổ sung, thay thế đối với chức danh này.

   1. Hồ sơ đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025

   Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT/ BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Công ty thỏa mãn các điều kiện trên bao gồm:

   1. Thông báo về việc lập nhóm cổ đông và danh sách đề cử, ứng cử (theo mẫu đính kèm)

   2. Lý lịch cá nhân của ứng cử viên

   3. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 bao gồm đầy đủ các thông tin về án tích bao gồm án tích đã được xóa, án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã của ứng cử viên

   4. Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực.

   5. Các văn bản khác chứng minh ứng cử viên đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên (nếu có).

   1. Quy định về gửi hồ sơ

   • Hồ sơ đề cử, ứng cử nêu trên được lập thành 01 bộ, gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện dưới hình thức bảo đảm về:

   Văn phòng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên

   Địa chỉ: Ngõ 398, đường Thống Nhất, Tổ 9, Phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

   Điện thoại: 0359727938

   • Thời điểm chốt danh sách hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên BKS: 17h00 ngày 09/06/2020.

   Quý cổ đông Lưu ý:

   • Người ứng cử, được đề cử làm thành viên HĐQT/ BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác và trung thực của tài liệu, thông tin cung cấp.

   • Để được giải đáp các vấn đề có liên quan và cập nhật thông tin, Quý cổ đông có thể truy cập Website chính thức của Công ty Cổ phần Vận tải Thái Nguyên tại địa chỉ: http://benxethainguyen.com.vn hoặc liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị Công ty.

   Nơi nhận:

   • Như kính gửi;

   • Lưu VT.

   TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

   CHỦ TỊCH

   (Đã ký)

   Phạm Đăng Thiện


   Phòng TCHC
   XEM THÊM
   PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NHÂN SỰ Vị trí thành viên ban kiểm soát công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
   PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ CỬ NH N SỰ Vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần vận tải thái nguyên (27/05/2020)
   THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 CTCP Vận tải Thái Nguyên (02/06/2020)
   Thông báo v/v chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 (27/05/2020)
   Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ chí Minh (19/5/1989 - 19/5/2020) (09/05/2020)
   Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (18/04/2020)
   Đang truy cập 8
   Hôm nay 183
   Tổng lượt truy cập 330507